Her finner du HAE Scandinavias vedtekter. Disse ble vedtatt på generalforsamlingen den 8. november 2015.

HAE Scandinavia

1. Navn
Foreningens navn er «Patientforeningen HAE Danmark» og der findes en undergruppe ved navn “HAE Scandinavia”, som i daglig tale vil være foreningens primære navn. Foreningens hjemsted er Danmark og den til enhver tid valgte formands bopælskommune. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral.

2. Formål
Foreningens formål er at yde støtte til HAE patienter i Danmark, Norge og Sverige. Formålet søges opfyldt ved bl.a.:
· At virke for mere effektiv diagnosticering og behandling af HAE,
· At virke for, at alle tilgængelige nationale og internationale ressourcer kommer patientforeningen til gode,
· At virke for, at sygdomsbehandlingen får en udformning, som passer specielt til denne patientgruppe,
· At støtte patienter og deres pårørende gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder inden for HAE kan formidles,
· At være talsmand for patienter i forhold til myndigheder og andre instanser,
· At tilskynde til og yde støtte til forskning inden for HAE sygdommen,
· At virke for løbende at forbedre den forebyggende medicinering for herved at reducere og eventuelt eliminere bivirkninger,
· At virke for at patientens stilling i forhold til behandlingssystemet styrkes,
· At udøve oplysende virksomhed både inden for foreningen og i forhold til offentligheden,
· At deltage i internationalt arbejde vedrørende ovenstående,
· At udgive et foreningsblad
· At styrke samarbejdet blandt alle interessenter i de tre skandinaviske lande – til fordel for patienter og deres pårørende

3. Medlemmer
Foreningen kan tilbyde gratis medlemskab. For at have stemmeret skal man være myndig samt enten være a) patient med diagnosen HAE, eller b) nærmeste pårørende til en patient med diagnosen HAE (ægtefælle, samlever eller værge). Hvert medlem, der opfylder kravet under pkt. 3 a) eller b) har én stemme på generalforsamlingen. Derudover tilbydes virksomhedsmedlemskab. Et virksomhedsmedlemskab gælder op til 5 personer og giver ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Rettigheder.
Medlemmer har alle samme rettigheder i forhold til foreningen, herunder stemmeret på generalforsamlingen. Virksomhedsmedlemskab giver dog ingen stemmeret på generalforsamlinger.

Kontingent.
Forudsætningen for at være medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om dispensation for betaling af kontingent.

Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.

Eksklusion.
Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, og et medlem ikke – på trods af to skriftlige påkrav – har betalt sit kontingent, kan medlemmet ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen kan, når den finder at et medlem skader foreningens anseelse og/eller arbejde, indstille medlemmet til eksklusion. Eksklusionen skal, med simpelt stemmeflertal, vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling.

4. Økonomi
Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål. Ingen udgift har hjemmel uden bestyrelsens samtykke.

Kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Foreningens regnskab føres af kassereren, og skal være afsluttet senest 30. september. Regnskabet revideres af en registreret revisor – og der foretages ligeledes intern revision af to af generalforsamlingen valgte interne revisorer. Regnskabet forelægges bestyrelsen, der underskriver dette forinden fremlæggelse på generalforsamlingen.

5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal endvidere omfatte det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab, samt bestyrelsen forslag til budget, herunder forslag til kontingent, for det kommende kalenderår.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent. (Vedtages med simpelt flertal)
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling. (Til godkendelse)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidst forløbne regnskabsår. (Til godkendelse).
4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår. (Vedtages med simpelt flertal).
5. Fastlæggelse af kontingent for kommende regnskabsår. (Vedtages med simpelt flertal).
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. (Vælges for to år).
7. Valg af to interne revisorer. (Vælges for et år).
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst fem af foreningens medlemmer ønsker det, skriftligt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal fremlægge forslagene for generalforsamlingen, der træffer beslutning om, hvorvidt de kan komme til afgørelse. Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag. De mest vidtgående forslag behandles altid først.

På generalforsamlinger har alle medlemmer en stemme. Undtagelsen er dog virksomhedsmedlemmer, der ingen stemmeret har.

Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen foranlediger optaget beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside (på dansk).

6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning (mindst 3/5 stemmer for), eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som for ordinære generalforsamlinger anført.

7. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse af mindst fem (dog maksimalt ni) af foreningens stemmeberettigede medlemmer og består af formand, næstformand, kasserer og mindst to almindelige bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på to år, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen. Genvalg kan finde sted. Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal have diagnosen HAE (hereditært angioødem). Der tilstræbes en bestyrelsessammen-sætning, hvor der – udover formandsposten – tilbydes 3 bestyrelsesposter til Danmark, 2 bestyrelsesposter til Norge samt 2 bestyrelsesposter til Sverige.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand og kasserer. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af en valgt suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå. Protokollen for generalforsamlingen underskrives af den samlede bestyrelse samt af dirigenten. Bestyrelseshvervet er ulønnet. Dog friholdes bestyrelsesmedlemmer for omkostninger ifm. kontingent samt deltagelse i bestyrelsesanliggender, herunder konferencer, InfoMøde, InfoWeekend m.v. Bestyrelsesmedlemmer modtager kørselsgodtgørelse (reduceret sats, som fastsættes af bestyrelsen) i forbindelse med bestyrelsesmøder og visse andre arrangementer.

8. Bestyrelsessuppleanter
Til suppleanter for bestyrelsen vælges af hver ordinær generalforsamling to af foreningens medlemmer for en periode på to år. En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem, forbliver i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling, der ved valg kan bekræfte suppleantens fortsatte forbliven i bestyrelsen. For så vidt angår bestyrelsessuppleanter fastsættes der ingen ”landekvoter”.

9. Revisor
Der er til foreningen knyttet en, af bestyrelsen udpeget, ekstern registreret revisor. Ligeledes vælger den ordinære generalforsamling to interne revisorer blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Genvalg af revisorer kan finde sted.

10. Foreningsblad
Foreningen udgiver ikke et egentligt foreningsblad; men sender derimod med jævne mellemrum – og efter behov – relevante nyhedsbreve ud via e-mail. Den ansvarlige redaktør for foreningens nyhedsformidling er formanden, der er ansvarlig iht. presseloven. Overfor bestyrelsen er redaktøren ansvarlig for, at enhver form for nyhedsformidling sker i en værdig ånd samt, at indholdet er så alsidigt som muligt og behandler relevante emner iht. foreningens formål.

11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

12. Opløsning
Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler, som anført i § 11. Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen (evt. ved fuldmagt) og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og tildeles en anden dansk velgørende (non-profit) organisation.