• Takhzyro är godkänt för långsiktig förebyggande behandling av HAE
  • Godkänt för självadministrering/kan administreras av patienten själv
  • Takhzyro ges genom långsam injektion under huden (subkutant)

Behandling med Takhzyro

Takhzyro är godkänt för långsiktig förebyggande behandling av HAE hos patienter som är 12 år eller äldre.

TAKHZYRO är ett protein som blockerar plasmakallikreinaktivitetet. Detta hjälper till att minska mängden av Bradykinin i blodet och förebygger symtom på HAE.

Administration av Takhzyro

Takhzyro ges genom långsam injektion under huden (subkutan injektion)

Vanliga biverkningar av Takhzyro är reaktioner på injektionsstället – symtom inkluderar smärta, rodnad i huden, blåmärken, obehag, svullnad, blödning, klåda, förtjockning av huden, stickningar, värme och utslag. För en fullständig förteckning över alla biverkningar som rapporterats för Takhzyro, se bipacksedeln.