Det er store endringer når det gjelder tilgjengelige medisiner for pasienter med HAE i Norge. En ny kapsel som forebyggende behandling har blitt godkjent. HAE-medisinene har også vært på anbud og rangeres nå etter pris.

De fleste HAE-pasienter har i dag fått tilgang på behandling, enten for å ta akutt når anfall oppstår eller som forebyggende behandling. Det har kommet flere behandlingsmetoder på det europeiske markedet de siste årene, men alle er fortsatt ikke godkjent for bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Anbudsrundene

For et par år siden ble alle HAE-medisiner flyttet over til å bare kunne forskrives fra legespesialist ved sykehusene, på såkalt H-resept. Det medførte at pasientene ikke lenger betalte egenandel, men også at medisinbruken ikke lenger ble finansiert over det ordinære trygdesystemet. Det er nå det enkelte sykehus som er ansvarlig for kostnaden.

Helseforetakene får statlige tilskudd for de pasientene som mottar denne typen behandling, men det er likevel en stor post på sykehusbudsjettet. Sykehusinnkjøp i Norge har derfor gjennomført anbudsrunder, slik at de ulike medisinprodusentene kunne levere inn tilbud. Denne typen forhandlinger gjøres for å få redusert kostnaden per pasient, slik at flere kan behandles for den samme summen med penger som er tilgjengelig i budsjettene. Anbudsrunden ble ferdig forhandlet høsten 2021, og de nye reglene for bruk av HAE-medisiner vil tre i kraft fra 1. april 2022. Der har det nå kommet med både en ny forebyggende behandlingsform, samt en generisk kopi av en av de vanlige akuttbehandlingene.

Hva betyr dette for deg som pasient?

Når det gjelder HAE-medisinene som skal kunne skrives ut til deg fra legespesialist finnes det nå en offentlig godkjent liste med tilgjengelige medisiner, uansett om du er på forebyggende behandling eller tar medisiner som akuttbehandling. De er godkjent for en periode på ett år, altså til 30.03.2023, men det kan likevel skje endringer dersom nye medisiner blir godkjent for bruk i Norge, og akseptert prismessig, i mellomtiden.

Per 24. mars 2022 er det medisinene i tabellene som er godkjent i behandling av HAE-pasienter. De er delt opp i seksjoner basert på virkestoff.

Selv om listen er prioritert i forhold til prisen på de ulike behandlingsmetodene, vil du som allerede benytter HAE-medisin per nå kunne fortsette på den du har i dag.

Sykehusinnkjøp og faggruppen for HAE-legene har forsikret oss i HAE Scandinavia om at pris ikke trumfer livskvalitet. Alle medisiner passer ikke for alle, og det er brukerperspektivet som er viktig, da det tross alt handler om at du har behov for trygghet rundt egen medisinering.

Unntaket er de som tidligere brukte akuttmedisin med virkestoffet icatibant – under produktnavnet Firazyr. De vil ikke kunne fortsette med dette produktet, uten at legen spesifiserer på resepten at det ikke skal foretas generisk bytte. Apotekene må forholde seg til strenge retningslinjer om å levere ut den billigste versjonen med dette virkestoffet. Per 1. april 2022 er det produktet Icatibant Teva.

Det er hemmelige legepriser i denne typen anbud, derfor får vi som pasienter ikke vite kostnaden eller besparelsen, kun rangeringen basert på de tilbudene som har kommet inn.

Prioriteringen er i første omgang tenkt å gjelde for nye pasienter som skal starte på HAE-medisiner, eller som må bytte medisin av en eller annen grunn. De som føler de er godt behandlet, og tilfredse med den behandlingsmetoden de benytter, skal få fortsette med den

Har ikke medisinen jeg bruker godkjenning?

Det er verdt å merke seg at:

  • Som forebyggende behandling vil det kun være én medisin tilgjengelig for norske HAE-pasienter. Det er den nye kapselen Orladeyo (bereotralstat).
  • Den eneste av våre vanlige infusjonsmedisiner som faktisk har godkjenning som langtidsforebyggende behandling er Cinryze. Produsenten har valgt å ikke sende inn tilbud på dette produktet for denne anbudsperioden. De som har brukt Cinryze fram til nå vil få spørsmål om å bytte over til en annen forebyggende behandlingsmetode, eller en annen C1-inhibitor-variant.
  • Berinert 500ie og 1500ie har lenge vært brukt som forebyggende behandling, men har altså ikke den formelle godkjenningen til langtidsforebygging. Denne medisinen er kun godkjent for behandling av akutte anfall og forebygging av anfall før medisinske prosedyrer. Medisinen brukes likevel som langtidsforebyggende, men da med spesiell godkjenning. De som bruker denne behandlingsmetoden i dag.
  • De nye subkutane produktene Takzhyro og Berinert 2000ie/3000ie har begge levert inn tilbud, men de har ikke blitt godkjent av Beslutningsforum for nye metoder på grunn av for høy pris.

Bytte til ny behandlingsmetode?

Ved neste konsultasjon med HAE-spesialist vil du få informasjon om nye behandlingsmuligheter, og om dette er noe du ønsker å prøve. Dersom du har lyst til å bytte til en annen forebyggende medisin vil det legges opp til en bro, der du starter på ny behandling samtidig som du benytter den gamle. Etter at du har oppnådd effektiv konsentrasjon i blodet av den nye behandlingen, avsluttes den gamle. Dette gjøres i samarbeid med HAE-legen din. Noen medisiner er godkjent med en begrensning, som for eksempel at man må ha minst ett anfall per uke for å kunne få starte på den forebyggende behandlingen. Den norske faggruppen med HAE-leger har avgjort at de som allerede er på forebyggende behandling kvalifiserer til å få starte med den typen behandling. Du må altså ikke stoppe din nåværende behandling, for å få avdekket hvor ofte du har anfall, før du kan få prøve ny behandlingsmetode.

Selv om du starter med en ny forebyggende behandlingsform er det fortsatt viktig å alltid ha akuttmedisin tilgjengelig.

Kjekt å vite

  • Dersom du har spørsmål rundt egen HAE-behandling, eller ønsker å bytte behandlingsmetode, tar du kontakt med din HAE-lege om dette.
  • Så fort en medisin har fått godkjenning i komiteen som heter Beslutningsforum for nye metoder kan den skrives ut av legespesialisten etter fastsatt dato i vedtaket. Du må altså ikke vente, dersom du ønsker å starte med forebyggende behandling, eller ønsker å bytte til en av de andre godkjente behandlingsmetodene.
  • Generiske legemidler (generika) er legemidler som inneholder samme virkestoff i samme mengde som originalpreparatet, men som lages og markedsføres av en annen produsent etter at patenttiden er utløpt. Virkestoffet er det samme, men fremstillingsmetoden og hjelpestoffene (de stoffene som brukes for å lage legemidlene) kan være forskjellig. For at et generisk legemiddel skal bli godkjent, må produsenten vise at virkestoffet har tilsvarende effekt som originalpreparatet. De godkjennes av Legemiddelverket på samme måte som originallegemidler. Det stilles samme krav til kvalitet for originallegemidler og generiske legemidler. Generiske legemidler kan ha ulikt navn og utseende på både legemiddel og pakning, og de kan ha ulik tekst i pakningsvedlegget. De har ofte lavere pris enn originallegemiddelet på grunn av konkurranse i markedet. Det kan føre til at også originallegemiddelet får lavere pris.
  • Husk å snakke med HAE-legen din om de mulighetene som finnes, og hva som er best for deg og din livssituasjon. Dette kalles samvalg, og betyr at du som pasient har rett til å være med på å bestemme hvilken behandling du skal ha.

Dette informasjonsskrivet er laget av HAE Scandinavia, basert på informasjon vi har fått i vår dialog med Sykehusinnkjøp og spesialistgruppen for HAE-leger i Norge. Systemet for godkjenning av medisiner i spesialisthelsetjenesten er ulik i Norge, Danmark og Sverige, derfor er de forskjell på hvilke HAE-medisiner som er godkjent i de respektive land.

Klikk her for å se hvilke HAE-medisiner som er godkjent for bruk i våre tre skandinaviske land